Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ

Pieredzes apmaiņas seminārs „Labās prakses piemēri, kas balstīti uz APU kompetenču pieejā”

  • 20.04.2018 09:01:35

 

Pieredzes apmaiņas seminārs

„Labās prakses piemēri, kas balstīti uz APU kompetenču pieejā”

 

2017./2018.m.g.mērķtiecīgi iestādes padziļināti strādāja APU programmas pamatidejas realizēšanā. Sekmējot bērnu spējas kompleksi lietot zināšnas un prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās, tika izstrādāti vienoti noteikumi katrā grupā, metodiskie materiāli, kas veicināja spilgtāk un pieejamāk, tuvāk realitātei pasniegt bērniem reālas situācijas un izpēlēt tās, lai turpmāk bērns patstāvīgi var reaģēt atbilstoši situācijai, jo skaidri noteikumi attīsta bērnu pašdisciplīnu un tā var kļūt par viņa paša emocionālo attīstību.

17.04.2018. Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  organizētās Metodiskās konferences „Pozitīvās pārmaiņas turpinās” ietvaros  rīkoja pieredzes apmaiņas semināru „Labās prakses piemēri, kas balstīti uz APU kompetenču pieejā.”

Iestādes pedagogi prezentēja labās prakses piemērus, ko izmantoja visa gada garumā, iesaistot gan bērnu, gan pedagogus, tehniskos darbiniekus, gan pašus svarīgākos bērniem- viņu vecākus, kas ar lielu entuziasmu piedalījās APU veicināšanā ārpus iestādes telpām. Cieņa, atbildība un drošība tiek iepazīta un īstenota kompetenču pieejā.

Pasākumu ieskandināja mūzikas skolotājas J.Semjonovas autordziesma „Dziedi, dziedi Latvija”, kas tika sacerēta Latvijas simtgadei veltītā eTwinning projekta „Uzdāvini dziesmu Latvijai” ietvaros, kas ir viena no e-vides iespējām mūzikas skolotāja māksliniecikās daiļrades un pašizpausmes veidošanā. Ieklausoties dziesmas vārdos, tiek izteikta cieņa, mīlestība un rūpes par dabu, apkārtējiem cilvēkiem, kas netiešā veidā bērnus mudina būt dabas un cilvēka draugam.

2.grupas pedagogi I.Kaķeševa un S.Giptere prezentēja pašizveidoto metodisko materiālu grāmatas formātā, kur bērni ilustrēja APU noteikumu pašsacerētos dzejoļus kopā ar vecākiem. Šo materiālu pedagogi izmanto gan rotaļdarbību laikā, gan ārpusnodarbību laikā mācoties dzejoļus, izanalizējot attēlus. Svarīgi bērnam sniegts pozitīvu piemēru un atbalstu jau no mazotnes, ko savas uzstāšanās laikā uzsvēra pirmsskolas izglītības skolotāja M.K.Vingre. Jaunākā vecuma grupā APU programma tiek uztverta kā uzvedības modelis sabiedrībā. Savā labās prakses piemērā pedagogs parādīja ikdienas aktivitātes ar bērniem, kas mudina bērnus būt atbildīgiem sabiedrības locekļiem un grupā justies kā draudzīgai ģimenei, jo APU noteikumi jaunākās vecuma grupā ir vērsti uz bērnu adaptāciju. Pedagogs prezentēja pašizveidoto interaktīvo spēli, uz kuras pamata ir arī izveidots metodiskais materiāls grāmatas formātā, kas katram bērnam ir pieejams grupā ikdienā.

Īpaši svarīgi kompetenču pieejā ir bērnam dot brīvību savām izpausmēm. 4.grupas pedagogi D.Ugorenko un I.Zosiņeca prezentēja sagatavošanas grupas pieredzi „Sadarbības prasmju veicināšana, kas balstīta uz APU kompetenču pieejā ”, kur mērķis bija sekmēt bērna spējas kompleksi lietot zināšanas un prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijas. Pedagogi prezentēja savu projektu grupā, kur nedēļas ietvaros bērni izpildīja noteiktus spēles noteikumus, pievērsa pastiprinātu uzmanību kādam no grupas biedriem caur aktivitātēm „Slepenais draugs”, „Cilvēks cilvēkam” utt.

6.grupas bērni, pedagogi I.Arhipova, T.Kazakova un mūzikas skolotāja J.Semjonova sniedza pantomīmas priekšnesumu, kas parādīja, ka mēs varam komunicēties un saprast viens otru ne tikai ar valodas palīdzību, bet arī ar žestu, mīmikas pasauli, kas sniedz dziļākas zināšanas cilvēka izjūtu pasaulē, īpaši bērniem. Tas ir ļoti grūts darbs, jo ne katrs var pateikt, bet  tik ar vienu skatienu mēs varam izprast cilvēka emocijas, sajūtas, vēlmes. 6.grupas pirmsskolas izglītības skolāja I.Arhipova prezentēja video materiālu „Citu cilvēku jūtas kā personiskās motivācijas atbalsts”, kur bērniem kā pierādījums bija neparastā eksperimentālā labaratorija, kur tika pastāstīts un eksperimentēts ar to, ja mēs viens otram darīsim pāri vai teiksim sliktos vārdus, kā gan mainīsies cilvēks, bet kas gan notiks, ja ikdienā mēs lietosim „burvju vārdus” un iepriecināsim viens otru. Šajā milzīgajā darbā ne mirkli nevar iztikt bez vecāku klātbūtnes, līdzdarbošanās, ko apliecināja pirmskolas izglītība skolotājas I.Arhipovas video reportāža ar vecākiem un viņu bērniem „Ģimenes vērtības un apkārtējo jūtas kā pozitīvs uzvedības atbalsts.”

Pieklājība ir cieši saistīta ar labā, cildenā, skaistā izpratni un īstenošanu dzīvē, un tā vispilnīgāk izpaužas saskarsmē ar citiem cilvēkiem. 5.grupas pirmsskolas izglītības skolotāja J.Simanoviča un skolotāja logopēds N.Černihoviča prezentēja savu pieredzi APU noteikumu mācīšanā, liekot uzsvaru uz valodas attīstību.  Šī pieejā netieši tika izmantota visās rotaļdarbībās, idividuālās nodarbībās ar speciālistu. Šīs grupas uzsvars bija uz pieklājību, komplimentiem, emociju izpratni, empātiju.

3.grupas pirmsskolas izglītības skolotāja T.Ivanova ar savu labās prakses piemēru uzvēra, ka APU ir tikumiskās audzināsānas pamatlicējs, kur tiek uzsvērt bērna gatavība dzīves darbībai mūsdienu mainīgajā pasaulē;  spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi; risināt problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās; spēja adekvāti lietot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā.

Paldies semināra viesiem, kas pozitīvi atsaucās un ar uzmundrinājumu iedrošināja turpināt savu iesākto darbu, uzsverot katras grupas aktualitāti.

 

http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/pieredzes-apmainas-seminars-„labas-prakses-piemeri-kas-balstiti-uz-apu-kompetencu-pieeja”

 https://www.daugavpils.lv/lv/80/read/17964

 

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece

Sintija Geiba

26976113